Gründung der Stiftung


Dem Vorbereitungskomitée zur Gründung der Europäischen Kultur Stiftung haben unter anderen angehört:

Josephine Baker
Paul Belmondo
Leonor Fini
Daniel-Henry Kahnweiler
Serge Lifar
Jean Marais
A.Reynolds Morse
Fernand Mourlot
Alexander Nurejew
Roger Peyrefitte
Pierre Peyrolle
Jacques de Riccaumont
Alexandre de Villiers
Andy Warhol
Marie-Elisabeth Wrede